Hur en standard blir till

Klicka på boxarna i bilden om du vill ha mer information!

Hur en standard blir till
Beslut att inleda arbetet Kommittén börjar arbeta Förslag från kommittén Remissrunda Kommentarer granskas Omröstning Fastställande Idé till ny standard

Beslut att inleda arbetet

Om standardiserings-organisationen finner ett behov av en ny standard, tillsätts en kommitté för den nya standarden.

Kommittén består av experter och sakkunniga personer som vill påverka standardiseringen inom sitt område.

Kommittén börjar arbeta

Efter att beslut är fattat om att inleda arbetet lägger standardiserings-organisationen fram en plan för hur arbetet ska gå till. Kommittén påbörjar sitt arbete.

Förslag från kommittén

Arbetsgrupper inom kommittén arbetar fram ett förslag till ny standard.

Remissrunda

Kommitténs förslag går ut på remiss till myndigheter och andra som är intresserade och har kunskaper inom området.

Kommentarer granskas

Kommittén går igenom och tar ställning till de synpunkter som kommit in.

Omröstning

När det handlar om standarder som bara tas fram för Sverige godkänns standarden av medlemmarna i kommittén.

Internationella standarder godkänns genom att de olika ländernas standardiserings-organisationer röstar.

Fastställande

De förslag till standarder som godkänts blir fastställda och publicerade av standardiserings-organisationen.

När standarden har publicerats är den klar att användas!

Idé till ny standard

Vem som helst kan föreslå att en ny standard tas fram.

Sedan undersöker standardiserings-organisationen om det verkligen behövs en ny standard.