Produktstandard och tjänstestandard

Några typer av standarder

Kapitel 2 - Vad är en standard?
Mitten av kapitlet

Det finns många olika typer av standarder, som har olika funktion och gäller inom olika områden. Här beskriver vi några typer av standarder.

Bilden föreställer glödlampor

Produktstandard

En produktstandard specificerar krav att uppfylla för en produkt, för att säkerställa att den fungerar som den ska.

Inom EU samverkar lagstiftning och standarder för att säkerställa att produkter är säkra att använda.

Produktstandarder förtydligar vilka krav som produkterna måste uppfylla för att de ska följa EU-lagarna. Produktstandarder hjälper alltså tillverkarna att uppfylla kraven som ställs i lagstiftningen.

Det är bara produkter som uppfyller EU-kommissionens direktiv som får CE-märkas

En äldre man med rullator

Tjänstestandard

En tjänstestandard specificerar krav att uppfylla för en viss typ av tjänst.

Tjänstestandarder blir allt vanligare. De gör det möjligt att jämföra olika tjänster med varandra inom samma område, men det har också utvecklats tjänstestandarder som fungerar som en slags garanti för att tjänsten håller en viss kvalitet.

I Sverige bedrivs bland annat arbete med standardisering av kvalitet i äldreboenden och hemtjänst.

Tidigare har det bland annat tagits fram tjänstestandarder inom städbranschen.

 

Provningsstandard

När specifika egenskaper ska bedömas, hänvisar en produktstandard ofta till andra typer av standarder. Det kan exempelvis vara en särskild provningsstandard som anger vilka testmetoder som ska användas och som innehåller specifikationer för provtagning.

Exempel på provningsstandarder är de standarder som utvecklas för “oförstörande  provning” – som främst används inom industrin vid utformning av produkter. Då handlar det exempelvis om provningsmetoder som använder röntgen, ultraljud eller andra oförstörande metoder för att testa produkternas kvalitet.

Processtandard 

En processtandard innehåller krav som behöver uppfyllas för att en process ska fungera som den är tänkt.

En processtandard kan exempelvis innehålla en dokumentation av en arbetsprocess, arbetsinstruktioner och en inventering av de arbetsmetoder och verktyg som behövs för att göra arbetet.

Ett exempel på processtandarder är de standarder för miljöledning som ryms inom samlingsnamnet ISO 14001. Tillsammans skapar dessa standarder ett miljöledningssystem som organisationer kan välja som arbetsmodell.

Produktsäkerhet

I den här filmen berättar Anna Strandberg från Konsumentverket om arbetet med att förbättra säkerheten för barnvagnar.

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande är aktuellt inom många olika tjänste- och yrkesområden.

Här får du möta fyra personer som varit med och påverkat standardiseringen inom området.

Spela videoklipp
Spela videoklipp