Standardisering bra på många sätt

Standardisering bra på många sätt

Kapitel 1 - Varför standardisera?
Mitten av kapitlet

Standardisering är…

Standarder gör det enklare att jämföra olika produkter och tjänster, vilket underlättar för handeln mellan länder. Standarder kan också hjälpa företag och organisationer att arbeta mer effektivt.

Standarder stödjer konsumenters och arbetstagares rättigheter. De innehåller exempelvis ofta bestämmelser om säkerhet, arbetsmiljö och hälsa.

Den svenska fackföreningsrörelsen har ett brett engagemang i standardiseringsarbetet, eftersom det berör säkerhetsbestämmelser som påverkar arbetsmiljön inom en lång rad yrkesgrupper. LO, TCO och SACO har en förbundsgemensam arbetsgrupp för standardiseringsfrågor inom arbetsmiljöområdet (ASTA)

Organisationen Sveriges Konsumenter är medlemmar i den europeiska konsumentorganisationen ANEC, som representerar de europeiska konsumenternas intressen i standardiseringsarbetet. 

Bilden visar olika aspekter av vardagslivet
som berörs av standardisering.
Illustration: Mattias Gordon

Det bedrivs ett omfattande standardiseringsarbete i hela världen som handlar om hållbar utveckling och miljö.

Standardiseringen inom miljöområdet kan exempelvis handla om mätmetoder för energieffektivitet, utveckling av hållbara transportsystem eller krav för återvinning av produkter.

Det utvecklas internationella standarder för att underlätta arbetet med att nå upp till FN:s klimat- och energimål. Flera standarder har också tagits fram för att ge stöd åt miljöarbetet inom EU. Naturskyddsföreningen är en av medlemmarna i den europeiska samarbetsorganisationen ECOS, som medverkar i ett stort antal standardiseringsprojekt.

Standarder kan hjälpa till att förbättra tillgängligheten. Personer med olika funktionsnedsättningar har exempelvis varit med i arbetet med att ta fram standarder för lättöppnade förpackningar och tillgänglighet i taxibilar.

Universell utformning är centralt i den FN-konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige undertecknat tillsammans med 160 andra länder.

Universell utformning innebär att byggnader, stadsmiljöer, produkter, datorer, tjänster på internet och mycket annat redan från början ska utformas med avsikten att kunna användas av så många människor som möjligt.

Om principen om Universell utformning finns med i standardiseringsprocessen minskar behovet av dyra särlösningar i efterhand. En sådan utveckling gynnar alla människor, inte bara personer med funktionsnedsättning.

[WpProQuiz 7]