Grundprinciperna för standardisering

Grundprinciperna för standardisering

Kapitel 1 - Varför standardisera?
Slutet av kapitlet

Kravet på öppenhet innebär att alla som på ett eller annat sätt är berörda av det som standarden handlar om ska få delta i standardiseringsarbetet.  

Arbetsprocessen ska också vara öppen. Arbetsdokument ska vara tillgängliga för alla som deltar i arbetet och alla som är intresserade ska få information om arbetet och kunna lämna synpunkter.

I den svenska standardiseringsstrategin uttrycks att det kan krävas särskilda insatser för att säkerställa att att fler grupper av användare kan få inflytande i standardiseringen.

Kommunikationen ska bland annat vara anpassad så att alla kan delta aktivt i arbetet, även den som är ovan vid standardiseringsarbete. 

Frivillighet betyder att det är frivilligt att vara med i standardiseringsarbetet, men det är också vanligtvis frivilligt att följa de standarder som tas fram.

Det finns ett viktigt undantag från frivillighetsprincipen och det är när standarder kopplas ihop med europeisk lagstiftning. Det här återkommer vi till senare i utbildningen.

Standardiseringsarbetet ska också kännetecknas av samförstånd.

Målet med standardiseringen är att de olika deltagarna ska komma överens. En standard är resultatet av en lång process som syftar till att nå samförstånd om vilka regler och krav som ska finnas med i standarden.

Alla måste inte vara helt eniga om allting, men det behöver finnas en grundläggande samsyn mellan deltagarna för att det ska kunna bli en standard inom ett område.

Som bilden visar är målet med standardiseringen att intressenterna ska komma överens. Illustration: Mattias Gordon
Bilden visar användarrepresentanter som kommit överens om ett förslag till standard.
Målet för standardiseringsprocessen är att intressenterna ska nå samförstånd.

Det är intressenternas behov som ska vara styrande. Ett standardiseringsprojekt påbörjas bara om det finns intressenter som tycker att standarden behövs. 

[WpProQuiz 9]