Arbetsprocessen: Från idé till färdig standard

Kapitel 2 - Vad är en standard?
Slutet av kapitlet

Övning 4. Standardiseringscykeln

Arbetet med att ta fram en ny standard är en arbetsprocess som tar ungefär tre år.
Arbetsprocessen sker sedan i flera steg.

Klicka på de olika stegen i utvecklingen av en standard i nedanstående bild.
Då visas en förklarande text till vänster om bilden.

Hur en standard blir till

Klicka på boxarna i bilden om du vill ha mer information!

Beslut att inleda arbetet

Om standardiserings-organisationen finner ett behov av en ny standard, tillsätts en kommitté för den nya standarden.

Kommittén består av experter och sakkunniga personer som vill påverka standardiseringen inom sitt område.

Kommittén börjar arbeta

Efter att beslut är fattat om att inleda arbetet lägger standardiserings-organisationen fram en plan för hur arbetet ska gå till. Kommittén påbörjar sitt arbete.

Förslag från kommittén

Arbetsgrupper inom kommittén arbetar fram ett förslag till ny standard.

Remissrunda

Kommitténs förslag går ut på remiss till myndigheter och andra som är intresserade och har kunskaper inom området.

Kommentarer granskas

Kommittén går igenom och tar ställning till de synpunkter som kommit in.

Omröstning

När det handlar om standarder som bara tas fram för Sverige godkänns standarden av medlemmarna i kommittén.

Internationella standarder godkänns genom att de olika ländernas standardiserings-organisationer röstar.

Fastställande

De förslag till standarder som godkänts blir fastställda och publicerade av standardiserings-organisationen.

När standarden har publicerats är den klar att användas!

Idé till ny standard

Vem som helst kan föreslå att en ny standard tas fram.

Sedan undersöker standardiserings-organisationen om det verkligen behövs en ny standard.